μTRONキーボードの素性

nya - μTRONキーボード を見て、+ を押してみる
右上の「TRON」のインジケータが青く光るのだけれど、点灯する時に一瞬点灯したあと一旦消えてまた点くので慣れるまでちょっとまごつく
で、この TRON モードの切り替えをすると、キーボードの抜き挿しがあったかのような挙動をする( udev な Linux なので、デバイスに変化があると /dev を書き換えるのでディスクアクセスでそれとなくわかる)ようなので /var/log/messages を見てみると確かに OS からは抜き挿しがあったかのように見えている
気になって lsusb -v してみたところ、以下のような感じ

Device Descriptor:
 bLength        18
 bDescriptorType     1
 bcdUSB        1.10
 bDeviceClass      0 (Defined at Interface level)
 bDeviceSubClass     0 
 bDeviceProtocol     0 
 bMaxPacketSize0     8
 idVendor      0x0853 
 idProduct     0x0107 
 bcdDevice      0.01
 iManufacturer      1 YRP UNL 
 iProduct        2 USB KB
 iSerial         3 RA01
 bNumConfigurations   1
 Configuration Descriptor:
  bLength         9
  bDescriptorType     2
  wTotalLength      57
  bNumInterfaces     2
  bConfigurationValue   1
  iConfiguration     0 
  bmAttributes     0xa0
   Remote Wakeup
  MaxPower       500mA
  Interface Descriptor:
   bLength         9
   bDescriptorType     4
   bInterfaceNumber    0
   bAlternateSetting    0
   bNumEndpoints      1
   bInterfaceClass     3 Human Interface Devices
   bInterfaceSubClass   1 Boot Interface Subclass
   bInterfaceProtocol   1 Keyboard
   iInterface       4 Keyboard
    HID Device Descriptor:
     bLength         9
     bDescriptorType    33
     bcdHID        1.11
     bCountryCode      15 Japan (Katakana)
     bNumDescriptors     1
     bDescriptorType    34 Report
     wDescriptorLength   65
     Report Descriptors: 
      ** UNAVAILABLE **
   Endpoint Descriptor:
    bLength         7
    bDescriptorType     5
    bEndpointAddress   0x81 EP 1 IN
    bmAttributes      3
     Transfer Type      Interrupt
     Synch Type        None
     Usage Type        Data
    wMaxPacketSize   0x0008 1x 8 bytes
    bInterval       10
  Interface Descriptor:
   bLength         9
   bDescriptorType     4
   bInterfaceNumber    1
   bAlternateSetting    0
   bNumEndpoints      2
   bInterfaceClass    255 Vendor Specific Class
   bInterfaceSubClass   0 
   bInterfaceProtocol   0 
   iInterface       0 
   Endpoint Descriptor:
    bLength         7
    bDescriptorType     5
    bEndpointAddress   0x02 EP 2 OUT
    bmAttributes      2
     Transfer Type      Bulk
     Synch Type        None
     Usage Type        Data
    wMaxPacketSize   0x0040 1x 64 bytes
    bInterval        0
   Endpoint Descriptor:
    bLength         7
    bDescriptorType     5
    bEndpointAddress   0x83 EP 3 IN
    bmAttributes      2
     Transfer Type      Bulk
     Synch Type        None
     Usage Type        Data
    wMaxPacketSize   0x0010 1x 16 bytes
    bInterval        0

これは「TRON」インジケータ消灯時のもので、プロダクト ID は 0x0107 であるが、インジケータ点灯時は 0x0108 になる。なるほど
Vendor Specific Class なインタフェースの方で配列をいぢれるのかな(ってマニュアルに書いてあるのかな←読んでない(ぉぃ))